2 Δεκεμβρίου 2020

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου στην Επιτροπή της Βουλής η Σύμβαση για το Μουσείο Ζυγομαλά

Την Πέμπτη στις 3:00 το μεσημέρι θα έρθει για επεξεργασία και εξέταση στην Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που περιλαμβάνει την σύναψη Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Μουσείου Ζυγομαλά και του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού. Κατά την φάση της συζήτησης στην επιτροπή υπάρχει περιθώριο αλλαγών, διορθώσεων, βελτιώσεων και μετατροπών στο επίμαχο άρθρο 57.

Το ακριβές περιεχόμενο της σύμβασης που θα συζητηθεί στην Επιτροπή είναι το παρακάτω:   

Άρθρο 57 

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Μουσείου Ζυγομαλά και του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού 

1. Μεταξύ του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού (Μ.Ν.Ε.Π.) που αποτελεί ειδική περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Μουσείου Ζυγομαλά που συστάθηκε ως κοινωφελές ίδρυμα με το άρθρο 3 του β.δ. της 26ης Απριλίου/4ης Μαΐου 1951 (Α΄ 130) και τελεί υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, επιτρέπεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με αντικείμενο την προβολή και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος του Μουσείου Ζυγομαλά.

 2. Το Μ.Ν.Ε.Π., στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης, μπορεί να αναλαμβάνει τη διαχείριση και την ευθύνη λειτουργίας του Μουσείου Ζυγομαλά, που περιλαμβάνει ιδίως την καταγραφή, τεκμηρίωση, φύλαξη, συντήρηση, έκθεση και προβολή των εκθεμάτων και των κτιρίων του Μουσείου Ζυγομαλά, καλύπτοντας τα έξοδα λειτουργίας του τα οποία βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Για την υλοποίηση των ανωτέρω και στο πλαίσιο των συμφωνούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων, επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού του Μ.Ν.Ε.Π. στο Μουσείο Ζυγομαλά.

 3. Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της προγραμματικής σύμβασης ορίζεται κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Μ.Ν.Ε.Π. και της Διοικούσας Επιτροπής του Μουσείου Ζυγομαλά. Η Επιτροπή Παρακολούθησης αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία του Μουσείου. Μπορεί, ιδίως, να αποφασίζει το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου Ζυγομαλά, τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στον χώρο του Μουσείου, τον δανεισμό και την παραχώρηση των αντικειμένων της συλλογής του Μουσείου, τη θέσπιση εισιτηρίου, καθώς και τη δημιουργία πωλητηρίου ή αναψυκτηρίου. 

4. Στην προγραμματική σύμβαση ορίζονται ειδικότερα το αντικείμενο, ο σκοπός και η διάρκεια της σύμβασης, ο προϋπολογισμός, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το απαιτούμενο προσωπικό, ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της προγραμματικής σύμβασης εξόδων, καθώς και η σύνθεση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Στον παρακάτω σύνδεσμο όλο το Σχέδιο Νόμου:

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Προηγούμενο
Επόμενο