26 Φεβρουαρίου 2021

Δήμος Διονύσου: Ενημέρωση για τη Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Αποζημίωσης των Πληγέντων από Φυσικές Καταστροφές

 

Α. Σχετικά με περιπτώσεις ενδεχόμενων αιτημάτων αποζημίωσης δημοτών και κατοίκων του Δήμου Διονύσου οι οποίοι επλήγησαν από τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα, σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ 33862/19 (ΦΕΚ 1699/Β/16-5-2019), ανακοινώνεται ότι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει την ερχόμενη Τρίτη 2 Μαρτίου και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021. 

Β. Ακολουθεί το ισχύον πλαίσιο αποζημιώσεων και η σχετική διαδικασία, στην οποία συνυπολογίζονται μεταξύ άλλων και εισοδηματικά κριτήρια :

1. Αρμοδιότητες και Διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων

α) Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει την αρμοδιότητα καταβολής των επιδομάτων αποζημίωσης στους ιδιώτες (φυσικά πρόσωπα) που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Συγκεκριμένα, το ΥΠΕΣ διενεργεί την εφάπαξ χορήγηση των ακατάσχετων επιδομάτων και ενισχύσεων, όπως αναφέρονται παρακάτω.

β) Αρμόδια για τη διαδικασία καταβολής των επιδομάτων προς τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις είναι η Περιφέρεια Αττικής,  από την οποία αναμένεται εντός των επόμενων ημερών η γνωστοποίηση της σχετικής διαδικασίας, ενώ διευκρινίζεται ότι τα σχετικά κονδύλια καταβάλλονται από το Υπουργείο Οικονομικών. Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (email: danaptiksi.anat@patt.gov.gr).

γ) Ο Δήμος Διονύσου έχει την αρμοδιότητα για τη συλλογή των αιτημάτων αποζημίωσης και για τον έλεγχο και αξιολόγησή τους, όπως περιγράφεται παρακάτω, όχι όμως για την έγκριση και εκταμίευσή τους, που αποτελεί ευθύνη των αρμόδιων Υπουργείων.

δ) Μετά την καταγραφή και αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτημάτων, ο Δήμος Διονύσου υποβάλλει σχετικό αίτημα επιχορήγησης στο ΥΠΕΣ, οι υπηρεσίες του οποίου μπορούν να διενεργήσουν δειγματοληπτικούς ελέγχους, μετά το πέρας των οποίων καταβάλλουν τα ποσά.

2. Κατηγορίες αποζημιώσεων ιδιωτών

α)    Επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών, ύψους 600 € σε κάθε νοικοκυριό που έχει πληγεί η κύρια κατοικία του.

Πρόκειται για εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε πολίτες, που το κτίριο στο οποίο διαβιούν και χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία πλήττεται από φυσική καταστροφή και η παραμονή τους σε αυτό θεωρείται αδύνατη, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη για κάλυψη των πρώτων στοιχειωδών αναγκών τους (π.χ. προσωρινή διαμονή - διατροφή - ρουχισμός).

β1)  Πέραν του επιδόματος (α), οι πολύτεκνες οικογένειες που υπέστησαν ζημιά ενισχύονται με πρόσθετο ποσό 600 €.

Οι πληγείσες πολύτεκνες οικογένειες λαμβάνουν 1.200 ευρώ ανεξαρτήτως αριθμού τέκνων.

β2)  Επίσης, πέραν του επιδόματος (α), οι πληγείσες οικογένειες που έχουν άτομα με ειδικές ανάγκες, λαμβάνουν επιπροσθέτως 600 €, για κάθε μέλος τους με ειδικές ανάγκες.

Οι πληγείσες οικογένειες με 1 μέλος ΑΜΕΑ λαμβάνουν 1.200 ευρώ, με 2 μέλη ΑΜΕΑ 1.800 ευρώ κ.ο.κ.

γ)   Οικονομική ενίσχυση για την επισκευή (απλές επισκευαστικές εργασίες) ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής της κύριας πληγείσας οικίας με ποσό μέχρι 6.000 € ανά νοικοκυριό.

Πρόκειται για εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε πολίτες που το κτίριο όπου διαβιούν και χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία πλήττεται από φυσική καταστροφή, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη τόσο για την αντικατάσταση πραγμάτων (π.χ. ρούχα, κλινοστρώματα, έπιπλα) ή/ και ηλεκτρικών συσκευών απαραίτητων για τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης, όσο και για την κάλυψη απλών επισκευαστικών εργασιών που καθιστούν την κατοικία λειτουργική, με την έννοια ότι για την εκτέλεσή τους, δεν απαιτείται έκδοση καμίας οικοδομικής άδειας ούτε έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας (π.χ. αλλαγή ειδών υγιεινής, ντουλάπια κουζίνας, ντουλάπια υπνοδωματίων, κουφώματα, πλακάκια).

δ)    Οικονομική ενίσχυση σε άτομα που υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη από τραυματισμό στη φυσική καταστροφή (με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω), με ποσό 4.500 €.

3. Δικαιολογητικά

Αναλόγως της κατηγορίας επιδόματος ή ενίσχυσης που ζητείται, τα αναγκαία δικαιολογητικά – πέραν της αίτησης - είναι τα εξής:

Επίδομα (α):

- Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας).

Επίδομα (β1):

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου.

Επίδομα(β2):

- Απόφαση έγκρισης ή Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.

Ενίσχυση (γ):

- Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) τελευταίου έτους (για επιβεβαίωση κύριας κατοικίας και εξαρτώμενων / φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου).

- Τελευταία υποβληθείσα Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) και Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ύπαρξης μεταβολών στην ιδιόκτητη κατοικία.

- Βεβαίωση Πυροσβεστικής σε περιπτώσεις πυρκαγιάς.

- Εξουσιοδότηση των συν-δικαιούχων σε έναν εξ αυτών για τη χορήγηση της ενίσχυσης, σε περίπτωση συγκατοίκησης κ.λπ.

Ενίσχυση (δ):

- Γνωμάτευση – Βεβαίωση Διευθυντή Κλινικής Νοσοκομείου Ε.Σ.Υ για τη μόνιμη σωματική βλάβη, που προκλήθηκε εξαιτίας φυσικής καταστροφής.

- Γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) σε ισχύ, για το είδος της πάθησης, το ποσοστό αναπηρίας και τη διάρκειά της.

4. Υποβολή αιτημάτων (ιδιωτών) – Προθεσμίες

Αρμόδιος για την υποδοχή των αιτημάτων και των σχετικών δικαιολογητικών από ιδιώτες είναι ο Δήμος Διονύσου. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν από την Τρίτη 2 Μαρτίου έως και την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021 τα αιτήματα και τα σχετικά δικαιολογητικά τους με τους εξής τρόπους:

- Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και των αναγκαίων δικαιολογητικών στο email: dayafter@dionysos.gr

- Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και των αναγκαίων δικαιολογητικών μέσω της ειδικά διαμορφωμένης σελίδας: dionysos.gr/dayafter

- Τηλεφωνική υποβολή της αίτησης στο τηλέφωνο 213 2030 620 όπου θα και δίνονται σχετικές πληροφορίες.

- Αυτοπροσώπως, σε οποιοδήποτε κατάστημα των 7 Δημοτικών Κοινοτήτων, καθημερινά, από 8:00 π.μ. έως 2:00 μ.μ.

5. Έλεγχος και Αξιολόγηση αιτημάτων

Όπως προαναφέρθηκε, αρμόδιος για τον έλεγχο και αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτημάτων είναι ο Δήμος Διονύσου, με επιτροπές και συνεργεία υπηρεσιακών που θα συστήσει για τον σκοπό αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το Παράρτημα 1, ακολουθώντας τον σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2019/05/FEK1699-16052019.pdf

6. Παρατηρήσεις / Επισημάνσεις

- Αναφορικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος για καταστροφές ηλεκτρικών συσκευών, οι πολίτες θα πρέπει να απευθύνονται στη ΔΕΔΔΗΕΗ, μέσω του ιστοτόπου της, εντός του χρονικού ορίου που η εταιρία έχει θεσπίσει:

https://www.deddie.gr/el/upiresies/vlaves-diakopes-reumatos/xorigisi-xrimatikou-posou-gia-vlaves/

- Όσοι πολίτες υπέστησαν ζημιές που σημειώθηκαν σε Κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, εφόσον στοιχειοθετείται σχετική ευθύνη (άρθρο 105 ΕισΝΑΚ), δύνανται να υποβάλλουν τεκμηριωμένη αίτηση συνοδευόμενη από επίσημα αποδεικτικά στοιχεία.Εγκρίθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Αττικής»


 

Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Αττικής» 

Γ. Πατούλης: «Είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε οριστική λύση στο ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική. Το χρωστάμε στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές»

 

Τη θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής έλαβε χθες το βράδυ η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Αττικής». Κατά τη διάρκεια της μαραθώνιας συζήτησης η οποία πραγματοποιήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο  η μελέτη εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, με 51 ψήφους υπέρ και 49 κατά. Ο Περιφερειάρχης Αττικής κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη έγκριση της Μελέτης υπογράμμισε την αποφασιστικότητα της διοίκησης να δοθεί οριστική λύση στο ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική.

            Παραλάβαμε μια βραδυφλεγή ωρολογιακή βόμβα

 Σχολιάζοντας την κριτική των παρατάξεων της αντιπολίτευσης επισήμανε: «Παραλάβαμε μια βραδυφλεγή υγειονομική βόμβα. Με τη νέα εγκατάσταση εξασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος, δίδεται λύση στην καθημερινή διαχείριση των απορριμμάτων μέχρι την κατασκευή των νέων μονάδων, αξιοποιείται και το βιοαέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τα προηγούμενα χρόνια τα περί ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή ήταν συνθήματα που ξεχάστηκαν την επομένη των εκλογών. Οι προηγούμενες διοικήσεις, όχι μόνο δεν προχώρησαν ούτε στο ελάχιστο την ανακύκλωση, αλλά λόγω της απραξίας τους και προκειμένου να μην μείνουν τα σκουπίδια στον δρόμο αποφάσισαν να επεκτείνουν τον ΧΥΤΑ στη Φυλή που υποσχόταν ότι θα κλείσει. Εμείς όμως κάνουμε τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις πράξη. Οφείλουμε να γυρίσουμε σελίδα, το χρωστάμε στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές. Είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε μόνιμη και βιώσιμη λύση στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής, η οποία δεν αντέχει άλλο να θάβει σκουπίδια».

Στη συνέχεια ο Περιφερειάρχης επισήμανε ότι παρά τις δυσκολίες που έχουν προκύψει λόγω της Πανδημίας η Περιφέρεια Αττικής και ο ΕΔΣΝΑ προχωρούν σταθερά στην υλοποίηση του σχεδίου για ανακύκλωση και κλιμακωτή εφαρμογή της Διαλογής στην Πηγή.  «Έχουμε δεσμευθεί ότι ως το 2025 θα έχει πάψει να λειτουργεί ο ΧΥΤΑ της Φυλής ως ανοικτή χωματερή. Αυτό είναι και το μεγάλο μας στοίχημα. Αν και έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας, έχουμε περάσει σταθερά από το στάδιο των εξαγγελιών, στο στάδιο της υλοποίησης. Βάζουμε τέλος στις παθογένειες του παρελθόντος και προχωρούμε με σταθερά βήματα. Δε θα επιτρέψουμε οι πολίτες της Αττικής να ζήσουν με τα σκουπίδια στην πόρτα τους. Στόχος είναι η μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας να διαχειρίζεται τα σκουπίδια της με ευρωπαϊκή λογική και πρότυπα, με σεβασμό στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, χωρίς να επιβαρύνει την τσέπη των νοικοκυριών».

Εισηγητής ήταν ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος σε θέματα περιβάλλοντος Ν. Παπαδάκης και κεντρικός ομιλητής ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας και Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ Β. Κόκκαλης.  

          Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της Περιφέρειας 
Στις εισηγήσεις τους τόσο ο  κ. Παπαδάκης, όσο και ο κ. Κόκκαλης  αναφέρθηκαν στα οφέλη της νέας εγκατάστασης. Ειδικότερα όπως ανέφεραν με την νέα εγκατάσταση προστατεύεται ο υδροφόρος ορίζοντας, ενώ εξασφαλίζεται η συλλογή του βιοαερίου και η μετατροπή του σε ηλεκτρική ενέργεια η οποία διατίθεται στη ΔΕΗ. Επιπλέον στο νέο κύτταρο θα γίνεται καθημερινή κάλυψη του ανάγλυφου με στόχο τον σημαντικό περιορισμό των οσμών. «Δίνουμε μία λύση στην καθημερινή διαχείριση των απορριμμάτων και παράλληλα διαφυλάττουμε το λεκανοπέδιο από μια υγειονομική βόμβα μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής των νέων μονάδων που θα είναι και η οριστική λύση». Παράλληλα αναφέρθηκαν και στα βήματα που έχουν γίνει μέχρι στιγμής από την Περιφέρεια  στη βάση του στρατηγικού σχεδιασμού που υλοποιεί για την αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική.  Ο σχεδιασμός αυτός βασίζεται σε τρείς βασικούς πυλώνες:
1) Τη στροφή προς την κυκλική οικονομία για μία σωστή και ασφαλή διαχείριση των στερεών αποβλήτων,

2) Ρεαλιστικές λύσεις με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα

3) Ενίσχυση της ανακύκλωσης, μια στρατηγική επιλογή «για να φτιαχτεί μια κοινωνική κυκλική οικονομία που θα δημιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, κάνοντας την Αττική περιφέρεια πρότυπο στην Ευρώπη και τον κόσμο.

Με τη συνδρομή, το  σχεδιασμό και τη καθοδήγηση από ειδικούς επιστήμονες η Περιφέρεια ανέλαβε δράσεις προκειμένου να επιτευχθεί μια γρήγορη, οικονομικά αποδοτική και περιβαλλοντικά φιλική στροφή προς την κυκλική οικονομία.

                                                Βασικοί στόχοι
 - Δίνεται βάρος στην ανακύκλωση και στην εφαρμογή συστήματος διαλογής στην πηγή και δημιουργία ρεύματος συλλογής βιοαποβλήτων.

    • Δημιουργία 10 Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων, σε συνεργασία πάντοτε με τους Δήμους.
    • Προωθείται η αναθεώρηση του υφιστάμενου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων της Αττικής. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης της Μελέτης αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ.
    • Παραλαβή σταδιακά 60 φορτηγών που θα λειτουργούν ως κινητά πράσινα σημεία και μονάδες ενημέρωσης των πολιτών για την ανακύκλωση. Ο ΕΔΣΝΑ έχει ήδη παραλάβει τα πρώτα 15 φορτηγά
    • Επικαιροποιούνται τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων, σε όλους τους Δήμους της Αττικής, με χρηματοδότηση Περιφέρειας Αττικής.
    • Αναβαθμίζεται το ΕΜΑΚ Λιοσίων για να μπορεί να δέχεται προς επεξεργασία τα βιοαπόβλητα που θα συλλέγονται από τους Δήμους το επόμενο μεταβατικό διάστημα.
    • Το σχέδιο προβλέπει την κατασκευή τριών νέων «ΠΡΑΣΙΝΩΝ» Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων υπερσύγχρονης τεχνολογίας για τις ανάγκες του Κεντρικού Τομέα στη Φυλή, του Πειραιά στο Σχιστό και της Βορειοανατολικής Αττικής στο Γραμματικό
    • Παράδοση 80 απορριμματοφόρων για τη συλλογή βιοαποβλήτων και 9000 κάδων, για την ενίσχυση του συστήματος διαλογής στην πηγή σε 66 Δήμους της Αττικής.
    • Προμήθεια επιπλέον 100 απορριμματοφόρων και 40.000 καφέ κάδων, με  την ολοκλήρωση της παράδοσης του νέου υλικού να γίνεται ως τα μέσα του 2021.
    • Δημιουργία 1.000 γωνιών ανακύκλωσης , σε όλους τους Δήμους της Αττικής.
    • Εφαρμογή  νέας τιμολογιακής πολιτικής στον ΕΔΣΝΑ που  ισχύει από 1-1-2021, με την οποία δίνεται κίνητρο στους Δήμους να εφαρμόσουν σύστημα διαλογής στην πηγή, αφού για κάθε τόνο σκουπιδιών που θα στέλνουν στη Φυλή για να θαφτεί χωρίς επεξεργασία, θα επιβαρύνονται με διπλάσια τιμή σε σχέση με τα σκουπίδια που θα προέρχονται από διαλογή στην πηγή».

Οι λόγοι παραίτησης του Φώτη Χρυσούλα. Τι αναφέρει στην Επιστολή του

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην Επιστολή παραίτησής του που μας κοινοποιήθηκε  ο μέχρι χθες Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης Αθλητικών και Τεχνικών έργων Καπανδριτίου - Πολυδενδρίου  και νυν ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Φώτης Χρυσούλας δέχτηκε τη θέση του αντιδημάρχου πριν από 9 μήνες ύστερα από πρόταση του Δημάρχου και ισχυρές παροτρύνσεις των συνεργατών του κ. Γιασημάκη. Βασικό κίνητρο του κ. Χρυσούλα να συμμετέχει στα κοινά και να δεχτεί την θέση του Αντιδημάρχου είναι η θέληση να προσφέρει και να φανεί χρήσιμος στους συμπολίτες και στον τόπο αλλάζοντας τα κακώς κείμενα με νέες ιδέες και λύσεις ώστε να πάρει ο Δήμος Ωρωπού τη θέση που του αξίζει, κάτι που έπραξε  με προσωπικό και οικονομικό κόστος. Ο Φώτης Χρυσούλας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, πίστεψε στη συλλογικότητα και τη συνεργασία μεταξύ  των  στελεχών της δημοτικής αρχής και έδειξε εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Δημάρχου αλλά και στους συναδέλφους του δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους της παράταξης "Συνεργασία Ευθύνης" από το Καπανδρίτι, πιστεύοντας στην αρμονική συνεργασία. 

Ο κ. Χρυσούλας στην επιστολή του αναφέρει πως πολύ σύντομα αντελήφθη αλλόκοτες συμπεριφορές από την πλευρά στελεχών της δημοτικής αρχής και πως όλες οι αποφάσεις παίρνονται από μία κλειστή ομάδα η οποία αποφασίζει σχεδόν για τα πάντα.  Ο Φώτης Χρυσούλας, όπως αναφέρει, αυτούς τους 9 μήνες εργάστηκε κάτω από αντίξοες συνθήκες αφού δεν είχε πρόσβαση ούτε καν στο Γραφείο του Δημάρχου γιατί δεν προβλέπεται πρόσβαση για ΑΜΕΑ. Επίσης, δεν του είχε παραχωρηθεί ούτε καν ισόγειο γραφείο για να μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του. Αναφέρει πως δεν είχε καμία ενημέρωση από τον τοπικό Αντιδήμαρχο κ. Τρομπούκη για τα θέματα της αρμοδιότητάς του, δηλαδή για τα τεχνικά έργα Καπανδριτίου - Πολυδενδρίου. Ενώ, οι διαβεβαιώσεις του Δημάρχου για εξομάλυνση της κατάστασης δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Αναφέρθηκε, επίσης, σε αναντιστοιχία λόγων και πράξεων, σε συγκεντρωτισμό και σε αδυναμία εποικοδομητικής επικοινωνίας για την επίλυση των προβλημάτων. Δεν είχε ενημέρωση και δεν του επέτρεπαν να συμμετέχει στη λήψη σημαντικών αποφάσεων της αρμοδιότητάς του, με αποτέλεσμα πολύ συχνά να ενημερώνεται από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για σοβαρά θέματα του Καπανδριτίου. Παράλληλα, έχει αποστείλει πλήθος από αναπάντητα έγγραφα τα οποία περιγράφουν προβλήματα του τόπου

Ο κ. Χρυσούλας κλείνει την μακροσκελή Επιστολή παραίτησής του ως εξής:

Η στάση σας και η στάση των επιλεγμένων ατόμων σε νευραλγικές θέσεις του Δήμου αποτελεί για εμένα αποτρεπτικό παράγοντα για περαιτέρω συνεργασία. Βασική προϋπόθεση αποτελούσε η απόλυτη συνοχή και λειτουργία σαν ομάδα. Αρνούμαι να παίξω το ρόλο ενός παθητικού δέκτη διότι αυτό ταυτίζεται με ανεύθυνη πράξη.

Επειδή λειτουργώ με κανόνες πολιτικού πολιτισμού και επειδή έγινα αποδέκτης ανεξήγητων συμπεριφορών από εκλεγμένους της παράταξής σας για τις οποίες σας έχω εκφράσει  επανειλημμένα την δυσαρέσκειά μου χωρίς να έχω λάβει απαντήσεις είμαι υποχρεωμένος να υποβάλω την παραίτησή μου από την θέση του αντιδημάρχου Αγροτικής Ανάπτυξης Αθλητικών και Τεχνικών Έργων και να την θέσω  στην διάθεσή σας δεχόμενος την διάσταση απόψεων και αντιλήψεων που έχουμε όσον αφορά την διαχείριση των δημοτικών θεμάτων.

 Σας γνωρίζω ότι από την εξίσου τιμητική θέση του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου θα αγωνιστώ για την καλύτερη ποιότητα ζωής στο τόπο μας όπως αυτή αξίζει στους δημότες μας.

Ευχαριστώ  όλους τους υπαλλήλους του Δήμου για την άψογη συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα, τους δημοτικούς συμβούλους που συνεργαστήκαμε και εσάς για την «όποια» συνεργασία".

24 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πάνος Σκουρολιάκος στην Ιπποκράτειο ΠολιτείαΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επισκέφθηκε, χθες Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021, την περιοχή των Αφιδνών  ο  Βουλευτής Ανατολικής Αττικής κ. Παναγιώτης (Πάνος) Σκουρολιάκος,  με πρωτοβουλία του ζήτησε συνάντηση με το ΔΣ ΣΔΙΠ, ειδικά για την κατάσταση του οικισμού της Ιπποκρατείου Πολιτείας πριν, κατά, μετά την τελευταία κακοκαιρία και τις εργασίες αποκατάστασης της καθημερινότητας, σε συνθήκες Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας λόγω των πρόσφατων χιονοπτώσεων.

 Στη συνάντηση με μέλη του ΔΣ & ΕΣ ΣΔΙΠ ο βουλευτής ενημερώθηκε για την πρόσφατη κατάσταση αλλά και τα χρονίζοντα ζητήματα του οικισμού, του παραδόθηκε πλήρης φάκελος τεκμηρίωσης και του ζήτηθηκε η παρέμβαση σε επίπεδο κοινοβουλίου για τα παρακάτω:  


1. H χρηματοδότηση και υλοποίηση με μέριμνα της κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης της μελέτης αντιπυρικής προστασίας της Ιπποκρατείου Πολιτείας. Τα περισσότερα ζητήματα διακοπής του ρεύματος και  των δυσμενών επιπτώσεων θα είχαν αποφευχθεί εάν είχαν πραγματοποιηθεί οι προβλέψεις της μελέτης για τους καθαρισμούς.  Η κεντρική κυβέρνηση και η τοπική αυτοδιοίκηση α΄& β΄ βαθμού έχουν ενημερωθεί με σωρεία εγγράφων με επισημάνσεις για τους κινδύνους και τις προβλέψεις της νομοθεσίας με ειδική γνωμοδότηση  νομικού συνεργάτη  του ΣΔΙΠ.  

2. Να παραταθεί η Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας στον μέγιστο χρόνο των 6 μηνών, που προβλέπει η σχετική νομοθεσία για να υλοποιηθούν τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

3. Να αποδεσμευτεί η ακίνητη περιουσία των 24 Χώρων Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, αντικειμενικής αξίας περίπου 20.000.000 άμεσα από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωρωπού,  για την αξιοποίηση  της  και δημιουργία εσόδων  για την αναβάθμιση των υποδομών του οικισμού, την ενίσχυση των εθελοντικών ομάδων της περιοχής με κατάλληλα μηχανήματα εκχιονισμού και πυρόσβεσης,  σύμφωνα με την ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ απόφαση 4640/23-10-2013 του Πρωτοδικείου Αθηνών υπέρ του ΣΔΙΠ.

σημείωση: πατήστε στα μπλε γράμματα - συνδέσμους για την εκτενέστερη ενημέρωση σας

Συνεταιρισμός Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία2o Διαδικτυακό Σεμινάριο της ΚΕΔΩ: «Άσκηση-Άθληση εν μέσω Καραντίνας: Ψυχολογικά Οφέλη»

 2ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Ο  ομιλητής κος. Γιάννης Ζαρώτης  κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου – Αθλητικού Ψυχολόγου

την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου και ώρα  6:30 μ.μ. ,

θα παρουσιάσει ένα σεμινάριο με θέμα

«Άσκηση-Άθληση εν μέσω Καραντίνας: Ψυχολογικά Οφέλη»,

μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας zoom:

Το link zoom για την συνάντηση είναι το παρακάτω :

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYvcu6qrzojHdwR3uMcNtBzuRBMCkt6BuPg

Για όσους ανοίξουν την εφαρμογή ZOOM απευθείας από τον υπολογιστή, το tablet ή το κινητό τους, παρακάτω βρίσκονται τα στοιχεία για την είσοδο στο σεμινάριο.

MEETING ID:  822 5721 1978

PASSCODE :     047717

 

 

Τηλ.επικ.:22950-32190,  email: k.e.d.o.oropou@gmail.com
22 Φεβρουαρίου 2021

Μαρία Απατζίδη: Προβλήματα στη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης για τους μαθητές των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατάθεση ερώτησης σχετικά με προβλήματα στη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης για τους μαθητές των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ

                                                            

Η Μαρία Απατζίδη, βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΜεΡΑ25, κατέθεσε στις 19/2/2021  ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων  σχετικά με προβλήματα στη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης για τους μαθητές των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ.  

Η κα Απατζίδη ανέφερε ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου Ωρομισθίων και Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Σχολών ΟΑΕΔ Πελοποννήσου, υπάρχει έντονη ανησυχία αναφορικά με τις συνθήκες τηλεκπαίδευσης,  των μαθητών των σχολών ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ.  

Η κα Απατζίδη υπογράμμισε ότι  εκτός από την έλλειψη  υλικοτεχνικής υποδομής και διαδικτυακών δεδομένων για πληθώρα μαθητών, η πρακτική άσκηση δεν έχει ξεκινήσει για τους περισσότερους της Α’ Τάξης, κάνοντας δυσκολότερη τη διαδικασία φοίτησής τους στην Σχολή.

Η βουλευτής σημείωσε ότι  δημιουργούνται εύλογες απορίες και ερωτήματα από την πλευρά των μαθητών, που συμπυκνώνονται στα εξής:

·         Για ποιο λόγο δεν έγιναν οι συμβάσεις με τις υπηρεσίες και τους εργοδότες;

·         Βαραίνει πολιτικά η ευθύνη κάποιον συγκεκριμένα ή απλώς είναι θέμα κωλυσιεργίας των υπευθύνων της σχολής;

·         Γιατί οι υπηρεσίες δεν δέχονται πλέον άτομα από τις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, συμμετέχοντας κι αυτές στην απαξίωση των σχολών;

·         Θα αποζημιωθούν από τον ΟΑΕΔ οι μαθητές που έχουν μείνει εκτός εργασίας;

·         Για ποιο λόγο δεν έχουν διανεμηθεί φορητοί υπολογιστές, ενώ έχουν φτάσει στη Σχολή εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα;

·         Για ποιο λόγο η βαθμολόγηση του εξαμήνου εξαρτάται από εργασίες, που κάποιοι μαθητές δεν έχουν την δυνατότητα να κοινοποιήσουν στη πλατφόρμα;

·         Ποια είναι η θέση της Διοίκησης της Σχολής και του Υπουργείου Παιδείας, αναφορικά με αυτές τις ανησυχίες;

 

Η βουλευτής κατέληξε ρωτώντας την Υπουργό τι απαντά στα ζητήματα που αναφέρουν  οι μαθητές των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, καθώς επίσης και εάν θα προβεί σε συνεννόηση με την διοίκηση της συγκεκριμένης Σχολής, στην επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους μαθητές.

 

Από το Γραφείο Τύπου

"Λαϊκή Συσπείρωση Ωρωπού": Από τύχη δεν θρηνήσαμε απώλειες από το χιονιά

 

Ντροπή! Από τύχη δεν θρηνήσαμε απώλειες από το χιονιά και αυτοί καμαρώνουν!

Η ανακοίνωση της διοίκησης Γιασημάκη για τον απολογισμό της δράσης της κατά την διάρκεια του χιονιά αποτελεί μνημείο ΝΤΡΟΠΗΣ και ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ για αυτά που έζησε ο λαός της περιοχής μας:

Κάτοικοι σε πολλές περιοχές του δήμου μας παρέμειναν για μέρες αποκλεισμένοι από το χιόνι, χωρίς ρεύμα, νερό και θέρμανση, μεταξύ τους άρρωστοι και μικρά παιδιά. Ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές περιουσιών (οχημάτων, οικοσυσκευών κ.α.).

Αυτά συνέβησαν την στιγμή που κυβέρνηση, περιφέρεια και δήμος Ωρωπού ήταν ενημερωμένοι για την έλευση της κακοκαιρίας εδώ και μέρες…

«Έβγαζε μάτι» η υποστελέχωση, οι ελλείψεις σε υποδομές, εξοπλισμό και μηχανήματα καθώς και η παντελής ανυπαρξία σχεδιασμού.

Αλλά να μην είμαστε άδικοι: Ο μόνος σχεδιασμός που υπήρξε ήταν η φιέστα των Πατούλη – Γιασημάκη στο Κέντρο Διαχείρισης Εκτάκτων Φαινομένων στο Καπανδρίτι κατά την έναρξη της κακοκαιρία, στην προσπάθεια τους να πείσουν για την ετοιμότητα Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Ωρωπού…

Αυτά που ζήσαμε οφείλονται στην εγκληματική πολιτική που ασκείται διαχρονικά από τις κυβερνήσεις, τις περιφέρειες και τους δήμους, αντιμετωπίζοντας την πολιτική προστασία ως κόστος.

Είναι η πολιτική που έχει για θεό τα κέρδη των εργολάβων. Στα κέρδη αυτά δεν χωράνε μέτρα προστασίας του λαού από φυσικά φαινόμενα και κάθε κοινωνική ανάγκη μετατρέπεται σε εμπόρευμα.

Γι' αυτό είναι υποστελεχωμένες και χωρίς εξοπλισμό οι δομές πολιτικής προστασίας του κράτους, της περιφέρειας Αττικής και του δήμου Ωρωπού.

Ο λαός της περιοχής μας, οργανωμένα μέσα από τα σωματεία και τους φορείς μπορεί με αποφασιστικότητα να παλέψει διεκδικώντας:

·         Να αποκατασταθούν άμεσα οι ζημιές σε περιουσίες και αυτοκίνητα.

·         Να είναι αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη του κράτους η οργάνωση της πολιτικής προστασίας με καθορισμένους ρόλους για όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και κρατικά όργανα.

·         Να χρηματοδοτηθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό και να ενισχυθούν μαζικά με μόνιμο προσωπικό και με όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό όλες οι κρατικές δομές πολιτικής προστασίας.

Φεβρουάριος 2021,

Το γραφείο τύπου

www.lsoropou.wordpress.com

Facebook