7 Νοεμβρίου 2020

Οι αρμοδιότητες της νέας Αντιδημάρχου Πολυδενδρίου


Σύμφωνα με απόφασή του ο Δήμαρχος Ωρωπού:

Ορίζει την Δημοτική Σύμβουλο κ.Βασιλάκου Μαρία του Ιωάννη , ως έμμισθη κατά τόπον Αντιδήμαρχο του Δήμου Ωρωπού για την Κοινότητα Πολυδενδρίου με θητεία ενός (1) έτους από 6/11/2020 μέχρι και 5/11/2021 και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  1. - Την υπογραφή αδειών πολιτικών γάμων καθώς και την τέλεση αυτών για την Κοινότητα Πολυδενδρίου.
  2.  - Την υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων και επικύρωση εγγράφων του Ληξιαρχείου της Κοινότητας Πολυδενδρίου, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της Ληξιάρχου.
  3. - Την υπογραφή: α) αποδεικτικών παραλαβής εγγράφων, που αποστέλλονται στην Κοινότητα Πολυδενδρίου, β) βεβαίωση γνησίου της υπογραφής σε θέματα αρμοδιότητάς της και γ) βεβαιώσεων τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ).
  4.  - Την συνεργασία με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της ανωτέρω Κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων της. - Απάντηση σε αιτήματα φορέων και πολιτών. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Προηγούμενο
Επόμενο