28 Ιουλίου 2018

Ανοιχτή Επιστολή προς τον Αν. Συνεταιρισμό Αυλώνα.


Αυλώνας, 24/7/2018

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΛΕΚΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ


ΠΡΟΣ: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΝ/ΣΙΑΣ
            ΚΑΙ ΚΟΙΝΗΣ ΧΟΡΤ/ΜΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΛΕΣΙ ΜΠΟΥΓΑ

Π ΡΟ Ε Δ Ρ Ο: κ.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑ

Κύριε Πρόεδρε,

Όπως σας είναι γνωστό τον Ιανουάριο του 2019 θα γίνουν εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.
Επίσης, σας είναι γνωστή η απόφαση αρ. 933/2014 μετά από προσφυγή μου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών σχετικά με ό,τι  αφορά το δικαίωμα ψήφου των μελών του συνεταιρισμού στη Γενική Συνέλευση και στην εκλογή.  Εκτός των νόμων περί αναλογίας ψήφων των συνεταίρων αναφέρει ότι:
«Καθένας από τους περισσότερους συνιδιοκτήτες ενός ιδανικού συνεταιριστικού μεριδίου δεν έχει μία ψήφο στη Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού δηλαδή δεν του παρέχεται δικαίωμα μίας ψήφου εκ της ιδιότητάς του και μόνον ως μέλους αλλά προϋπόθεση απονομής δικαιώματος ψήφου στους πλείονες κατόχους κλασματικών ποσοστών είναι το άθροισμα αυτών (ποσοστών) να ισούται τουλάχιστον με το 1/3 μίας συνεταιριστικής μερίδας». 
Με την απόφαση αυτή επιβάλλεται να γίνει άμεσα Γενική Συνέλευση (η οποία έπρεπε ήδη να είχε γίνει) με μοναδικό θέμα την τροποποίηση του νέου καταστατικού στο άρθρο 11 παράγραφος 2 και να προσαρμοστεί με την απόφαση αρ. 933/2014.

Σήμερα αναφέρεται στο καταστατικό στο άρθρο 11 παρ. 2 ότι «ένας συνεταίρος που έχει ολόκληρη την συνεταιριστική μερίδα 400/400 έχει δικαίωμα τριών (3) ψήφων  και στη συνέχεια της ίδιας παραγράφου αναφέρεται ότι κάθε συνέταιρος δικαιούται μίας ψήφου εφ’ όσον έχει στην ιδιοκτησία του κατ΄ελάχιστον 5/400».

Η  ΠΑΡΑΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
400/400 = ΤΡΕΙΣ (3) ΨΗΦΟΙ
400/400 :  5/400 = ΟΓΔΟΝΤΑ (80) ΨΗΦΟΙ

Ίσως να υπάρχουν λόγοι τροποποίησης και άλλων άρθρων ή παραγράφων του καταστατικού.  Αυτό που επιβάλλεται άμεσα είναι η τροποποίηση του άρθρου 11 για να μην υπάρχει λόγος ακυρότητας των επικείμενων εκλογών του Ιανουαρίου 2019 για την ανάδειξη Δ.Σ.

Παρακαλώ να καλέσετε Διοικητικό Συμβούλιο με τα εξής θέματα: 
1.      Ορισμός άμεσα Γενικής Συνέλευσης με θέμα «Τροποποίηση Καταστατικού άρθρο 11 όπως ορίζει η απόφαση 933/2014 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
(Λόγω παρερμηνείας δεν έγινε τροποποίηση στην προηγούμενη εκλογή του Δ.Σ.).
2.      Απόφαση για ενημέρωση του συνόλου των μελών του συνεταιρισμού για το δικαίωμα ψήφου και τον τρόπο εκλογής του Δ.Σ.
3.      Απόφαση για να ορίσουμε Γενική Συνέλευση τουλάχιστον ένα μήνα πριν τις αρχαιρεσίες του Ιανουαρίου 2019 με θέμα οικονομικό απολογισμό, λογοδοσία του απερχόμενου Δ.Σ. , ορισμό εφορευτικής επιτροπής για τις εκλογές καθώς επίσης τον τρόπο, τον χρόνο και τον τόπο εκλογής.
4.      Απόφαση για   υποψήφιους  που ενδιαφέρονται για το Δ.Σ. να τους χορηγηθεί κατάσταση ονομάτων των συνεταίρων που θα έχουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με την τροποποίηση του καταστατικού.
5.      Απόφαση έγκρισης της πρότασης για εξουσιοδότηση ψήφου του ιδίου μεριδίου η οποία και ακολουθεί βάσει της απόφασης αρ. 933/2014 του Πρωτοδικείο Αθηνών ως σχετικό υπόδειγμα.
                                                                                     
                                                                                              
Ε  Ξ  Ο  Υ  Σ  Ι  Ο  Τ  Η  Σ  Η

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  …………….. …………….               ΤΟΥ:………………

Είμαι μέλος του Αναγκαστικού ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ Διαχείρισης  Ακινήτου Συνιδιοκτησίας και Κοινής Χορτονομής Κτήματος Σάλεσι Μπούγα Αυλώνας  και συνιδιοκτήτης στο υπ΄αριθ.  …………. .         μερίδιο με ποσοστό ………/400.
Το ως άνω ποσοστό  ή μέρος αυτού το παραχωρώ στον συνιδιοκτήτη του ιδίου μεριδίου.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………….του ………………….
για την συμπλήρωση του ιδανικού ποσοστού μιας ψήφου εκ των τριών του ιδίου μεριδίου και την εξουσιοδότηση μόνο με το δικαίωμα της ψήφου σε Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού καθώς και για το δικαίωμα του να εκλέγει και να εκλέγεται. 
Το αδιάθετο ποσοστό  μου εάν δεν το έχω παραχωρήσει παραμένει για την συμπλήρωση του δεύτερου ή τρίτου ψήφου του μεριδίου από το μέλος που κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό για την συμπλήρωση μίας ψήφου του ιδίου μεριδίου.
Η εξουσιοδότηση ισχύει:
1.      Για την Γενική Συνέλευση της ………………………….
2.      Για ένα έτος  από……………έως………………….
3.      Για το συνολικό χρόνο του Διοικητικού Συμβουλίου από……….. έως ………..
      (εκ των τριών διαγράφονται τα μη αναφερόμενα)

Η παραχώρηση του ποσοστού σε συνιδιοκτήτη του ιδίου μεριδίου είναι μόνο για τη συμπλήρωση του ποσοστού ψήφου του ιδανικού μεριδίου και δεν έχει καμιά άλλη ισχύ.
Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ                                                      Ημερομηνία …………………

6.      Απόφαση για την ημερομηνία κατάθεσης υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ.  τουλάχιστον (10) δέκα  ημέρες πριν την ημερομηνία εκλογής.
7.      Τέλος με ενημέρωσε ο κ.  Καββάς Άγγελος ως πρόεδρος της τελευταίας Γ.Σ.
      11 Μαρτίου 2018  ότι έως σήμερα δεν έχει καθαρογραφεί το πρακτικό αυτής.
      Παρακαλώ όταν σας το παραδώσουν να μου χορηγήσετε αντίγραφο.


Λέκκας Βασίλης
Μέλος του Δ.Σ.

Προηγούμενο
Επόμενο