22 Ιανουαρίου 2023

Τι είναι ο "Τοπικός Aστυνόμος" που υποκαθιστά το Αστυνομικό Τμήμα ΚαπανδριτίουΑπό το 2017 έκλεισε το Αστυνομικό Τμήμα Καπανδριτίου μετά από Κυβερνητική απόφαση για την συγχώνευση Αστυνομικών τμημάτων "κυρίως" για λόγους οικονομικούς. Το Αστυνομικό Τμήμα Καπανδριτίου έκλεισε οριστικά, δεν προβλέπεται η επαναλειτουργία του, ούτε η λειτουργία αστυνομικού σταθμού. Το Καπανδρίτι ανήκει στο Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού από το 2017 με την απόφαση Αρχηγού Αστυνομίας Αριθ. 7001/2/1478-μβ΄.

Διευκρινίζουμε πως οι παραπάνω αποφάσεις δεν πρόκειται να αλλάξουν και το Καπανδρίτι δεν αποκτά Αστυνομικό Τμήμα αλλά υιοθετείται ο θεσμός του "Τοπικού Αστυνόμου". 

Ο θεσμός υπάρχει από το 2006 και έχει ως εξής: Σε χώρο που παραχωρείται και συντηρείται από τον Δήμο -στο κτίριο της Κοινότητας στη δική μας περίπτωση- θα εγκατασταθεί ένας αστυνομικός ανακριτικός υπάλληλος με βαθμό Ανθυπαστυνόμου ή Αρχιφύλακα. Ο Αστυνόμος έχει οργανική θέση στο Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού, έχει όλες τις βασικές αρμοδιότητες ενός διοικητή αστυνομικού σταθμού  και μπορεί να ζητά, σε περίπτωση αδυναμίας αντιμετώπισης μιας κατάστασης, τη συνδρομή της Υπηρεσίας και του Αστυνομικού Τμήματος Ωρωπού. Ο "Τοπικός Αστυνόμος" θα ασκεί τα καθήκοντά του με ωράριο λειτουργίας. Το, αν το μέτρο θα είναι αποτελεσματικό και κατα πόσο, μένει να το δούμε στην πράξη. Ο θεσμός λειτούργησε αρχικά για να καλύψει ανάγκες της επαρχίας, αλλά μετά την συγχώνευση των Αστυνομικών Τμημάτων το 2017 έχει κάνει την "είσοδό" του και στην Αττική με χαρακτηριστική περίπτωση αυτή του Μαραθώνα που έχει Τοπικό Αστυνόμο από το 2017. 

Οι αρμοδιότητες του Αστυνόμου θα είναι οι εξής σύμφωνα με  το Προεδρικό Διάταγμα 49/2006 - ΦΕΚ 51/Α/13.3.2006 :

   1. Στην έδρα του δήμου ή της κοινότητας που δεν λειτουργεί Αστυνομικό Τμήμα ή Αστυνομικός Σταθμός, μπορεί να υπηρετεί αστυνομικός ανακριτικός υπάλληλος, με βαθμό Ανθυπαστυνόμου ή Αρχιφύλακα, που ονομάζεται Τοπικός Αστυνόμος, εφόσον με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου παραχωρείται χώρος για την εγκατάσταση του και ο οικείος Ο.Τ.Α. αναλαμβάνει την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Γραφείου του. Ο Τοπικός Αστυνόμος εξομοιούται με διοικητή Αστυνομικού Σταθμού, ανήκει οργανικά στη δύναμη του Αστυνομικού Τμήματος ή Αστυνομικού Σταθμού στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου είναι ο δήμος ή η κοινότητα, εποπτεύεται και ελέγχεται από το διοικητή αυτού και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Επιλαμβάνεται, στο πλαίσιο της αποστολής της Ελληνικής Αστυνομίας, και διεκπεραιώνει ζητήματα καθημερινότητας των πολιτών του δήμου ή της κοινότητας της περιφερείας του, ζητώντας, σε περίπτωση αδυναμίας αντιμετώπισης τους, τη συνδρομή της Υπηρεσίας του ή και άλλων αρμοδίων Υπηρεσιών.

β. Ασκεί τα προανακριτικά του καθήκοντα όπως αυτά ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, σε κάθε περίπτωση που αυτό επιβάλλεται, προβαίνει στις άμεσες -επείγουσες προανακριτικές πράξεις, συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία και γενικά κάνει όλες τις αναγκαίες ενέργειες, μέχρις ότου επιληφθεί, η αρμόδια Υπηρεσία.

γ. Ενημερώνει άμεσα το διοικητή της Υπηρεσίας στην οποία υπάγεται διοικητικά για κάθε συμβάν σημαντικού ή επείγοντος χαρακτήρα και λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα αντιμετώπισης του.

δ. Υποβάλλει, καθημερινά, στην Υπηρεσία του αναφορά για τη δραστηριότητα του προηγουμένου 24ώρου και ιδίως για συμβάντα τα οποία έλαβαν χώρα στην περιοχή ευθύνης του καθώς και τις ενέργειες στις οποίες προέβη για την επίλυση τους.

ε. Ενημερώνει, διευκολύνει και κατευθύνει τους πολίτες σχετικώς με τη διαδικασία ρύθμισης ζητημάτων που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας.

στ. Αναπτύσσει επαφές και συνεργασίες με Υπηρεσίες, φορείς και πολίτες της περιφερείας του, στο πλαίσιο ανάληψης πρωτοβουλιών ή συμμετοχής σε πρωτοβουλίες που έχουν σκοπό τη βελτίωση της αστυνομικής και κοινωνικής προσφοράς στην τοπική κοινωνία, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του διοικητή της Υπηρεσίας του και λήψης σχετικών οδηγιών.

ζ. Τηρεί τα προβλεπόμενα υπηρεσιακά βιβλία και το αναγκαίο για την εκπλήρωση της αποστολής του έντυπο υλικό και είναι υπεύθυνος για τη σωστή χρήση, φύλαξη και διαχείριση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού που του έχει χορηγηθεί.

η. Εκτελεί κάθε άλλο καθήκον που του ανατίθεται από τους προϊσταμένους του στο πλαίσιο της αποστολής του.

 

2. Οι Τοπικοί Αστυνόμοι επιλέγονται από τον οικείο Διευθυντή Αστυνομίας ή Αστυνομικό Διευθυντή μεταξύ των Ανθυπαστυνόμων και Αρχιφυλάκων που υπηρετούν στο Αστυνομικό Τμήμα στην περιοχή δικαιοδοσίας του οποίου ανήκει ο Δήμος ή η Κοινότητα. Πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους οι Τοπικοί Αστυνόμοι παρακολου­θούν ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, βάσει προγραμμάτων που εκπονεί η Διεύθυνση Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους φέρουν τις προβλεπόμενες από τον οικείο κανονισμό στολές υπηρεσίας. Επί του αριστερού ημιθωρακίου των χιτωνίων και υποκαμίσων των στολών αυτών, φέρεται ειδική κονκάρδα με την ένδειξη «ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ», της οποίας ο ειδικότερος τρόπος κατασκευής καθορίζεται με τις τεχνικές προδιαγραφές, από τη Διεύθυνση Τεχνικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας».


Προηγούμενο
Επόμενο