30 Αυγούστου 2020

Επιστολή απάντησης στο Δελτίο Τύπου της ΕΣΠΑΑΚΑ


Εικόνα από μονάδα επεξεργασίας στο εξωτερικό

Αγαπητοί Κυρίες και Κύριοι,

 Διαβάσαμε με ιδιαίτερη προσοχή το κείμενο σας, λαμβάνοντας σοβαρά υπ’ όψιν τις επισημάνσεις σας και τα ερωτήματα σας. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας θα θέλαμε να λάβετε υπ όψιν σας τα ακόλουθα στοιχεία.

Το έργο της αποχέτευσης της ευρύτερης περιοχής, όπως και εσείς επισημαίνετε, είναι αναγκαίο και ίσως το πιο σημαντικό απ’ όσα έχουν γίνει στην περιοχή μας τα τελευταία 20 χρόνια. Παραταύτα, η χωροθέτηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στην θέση ‘’Ράχη- Αγκώνα’’, όχι μόνο μας προβληματίζει αλλά μας δημιουργεί την πεποίθηση ότι η επιλογή αυτή είναι καταστροφική για την περιοχή, δημιουργεί δε τέτοιο περιβαλλοντικό φορτίο που ίσως αναγκάσει πολλούς από εμάς να αλλάξουμε τόπο κατοικίας .

Σας παραθέτουμε ορισμένα κρίσιμα στοιχεία, τα οποία δίδουν απάντηση στα ερωτήματά σας:  

  1. Στην από 13/7/2017 υπ αριθμ.  257  Απόφαση – Γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία το Περιφερειακό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά και ενέκρινε την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο  «Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία και ∆ιάθεση Λυµάτων Καλάµου και Αγίων Αποστόλων, Δήμου Ωρωπού», περιλαμβάνονται οι όροι για την λειτουργία του έργου, όπως πχ, οι όροι για την συλλογή, μεταφορά και είσοδο των λυµάτων στην εγκατάσταση, σχεδιασµό και λειτουργία αντλιοστασίων κ.α. Στην ως άνω απόφαση,  μεταξύ άλλων διαπιστώσεων περιλαμβάνεται και η εξής: ‘’Μέχρι λοιπόν την ολοκλήρωση των εν λόγω διοικητικών διαδικασιών (έγκριση ΓΠΣ Καλάµου και οριοθέτησης υγροτόπου και των σχετικών περιορισµών και απαγορεύσεων που θα προκύψουν) προτείνεται η αποτροπή τοποθέτησης οποιουδήποτε έργου (αγωγών ή αντλιοστασίων, οικίσκων κλπ) σε απόσταση µμικρότερη από τα 20 µέτρα των φυσικών τους συνόρων (πρανή ρεµάτων, όρια υγροτόπου, αιγιαλός). Κατά συνέπεια, στοιχεία του έργου που δεν ικανοποιούν τον εν λόγω όρο θα πρέπει να προσαρµοσθούν αντίστοιχα’’, (σελ. 73 της Απόφασης). Όμως, η ΜΠΕ δεν τροποποιήθηκε σύμφωνα με τις υποδείξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και εγκρίθηκε, χωρίς οποιαδήποτε τροποποίηση με την υπ’ αριθμ. 46372/2793/17.10.2018 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που ακολούθησε. Πιο συγκεκριμένα, η ΜΠΕ θα έπρεπε να είχε υποστεί τροποποίηση – αλλαγή στην όλη διάταξη των αντλιοστασίων και των αγωγών που τοποθετούνται κατά μήκος της ακτογραμμής, ώστε να μην βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 20 μέτρων από την ζώνη αιγιαλού. Όμως, ο σχετικός όρος που έθεσε η Περιφέρεια αγνοήθηκε, με αποτέλεσμα τα αντλιοστάσια με αριθμούς ΑΣ-1,2,4,6,7,8,9,10 και 12, όπως καθορίζονται στην εγκριθείσα ΜΠΕ, να ευρίσκονται είτε εντός του αιγιαλού είτε σε απόσταση μικρότερη των 20 μέτρων από την ζώνη αιγιαλού, παραβιάζοντας κατά τον τρόπο αυτό τον όρο που έθεσε το Περιφερειακό Συμβούλιο
  2. Στην ίδια ως άνω απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφέρεται επίσης η ακόλουθη επισήμανση της Περιφέρειας, προφανώς επειδή διαπιστώθηκε ότι απουσιάζει από την ΜΠΕ η αναλυτική τεκμηρίωση επιλογής της συγκεκριμένης θέσης. Ειδικότερα, στην Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφέρεται επί λέξει ότι ‘’Οποιαδήποτε απόκλιση από τον ως άνω όρο, περί της οριστικής επιλογής χωροθέτησης κατασκευών που επηρεάζουν σηµαντικά φυσικά στοιχεία, θα πρέπει να τεκµηριώνεται επαρκώς, εκπονώντας σχετική πολυκριτηριακή ανάλυση, ώστε να προκύπτει πέρα από κάθε αµφιβολία η αναγκαιότητα  της εν λόγω επιλογής. Οικονομικές ή τεχνικές επικλήσεις οφείλουν να συµπεριλαµβάνουν στις αναλύσεις κόστους – οφέλους, ποιοτικά στοιχεία αισθητικής υποβάθμισης, αλλοίωσης τοπίου, διαταραχής οικοσυστημάτων. Αντίστοιχα, η επιλογή της οριστικής θέσης της εγκατάστασης (ΕΕΛ) ως βέλτιστης, από σειρά άλλων διαθέσιµων/ προτεινόµενων, θα πρέπει να προκύπτει επί τη βάσει αναλυτικής τεκµηρίωσης, ώστε να γίνονται εύκολα αντιληπτά τα πλεονεκτήµατα της θέσης αυτής έναντι άλλων, όπως πχ στην πίσω µεριά του εν λόγω λόφου. Η προτεινόµενη στη µελέτη θέση της ΕΕΛ, δεν διαθέτει φυσική κάλυψη από τον οικισµό, και για την οµαλή ενσωµάτωσή της στο τοπίο θα απαιτηθεί κατάλληλη διαµόρφωση µε φυτοκάλυψη, ενώ οι κατασκευές, θα πρέπει να είναι υπόσκαφες ακολουθώντας βασικές αρχές πράσινης βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής προσαρµοσµένης στα χαρακτηριστικά του οικισµού’’ (σελ. 73 και 74 της Απόφασης). Και μόνο οι ανωτέρω δυο επισημάνσεις της Περιφέρειας είναι υπερεπαρκείς για να εδραιώσουν το αίσθημα της έντονης ανησυχίας μας για την υφιστάμενη επιλογή θέσης και την ομαλή εξέλιξη της λειτουργίας του έργου. Δεν αγνοούμε, βεβαίως, ότι στην ίδια ως άνω Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου διατυπώνονται και άλλες 200 περίπου τον αριθμό διαπιστώσεις - προϋποθέσεις για την ομαλή εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση του έργου.
  3. Μετά από διεξοδική συζήτηση και ενημέρωση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής των Αγίων Αποστόλων σε δυο ανοικτές συγκεντρώσεις και την λήψη ομόφωνης απόφασης για την υποβολή αιτήματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωρωπού, για σύγκλησή του με θέμα την αλλαγή χωροθέτησης, αίτημα το οποίο προσυπογράφεται από  περισσότερους από 1000 κατοίκους, έχει εδραιωθεί η άποψη ότι είναι επιβεβλημένη η μεταβολή της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αλλαγή θέσης της ΕΕΛ, διότι και μόνο η άμεση γειτνίαση με τις οικίες του οικισμού, σε απόσταση 120 μέτρων από την θέση της ΕΕΛ, καθιστά απαγορευτική την συγκεκριμένη χωροθέτηση, χωρίς να αναφερθούμε αναλυτικά σ’ άλλες προφανείς περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις (οσμές, θόρυβος, αύξηση της κυκλοφορίας λόγω των φορτηγών αποκομιδής ιλύος κλπ).
  4. Επί των ερωτημάτων που θέσατε, καταθέτουμε τις ακόλουθες σκέψεις. Αν όλοι συμφωνήσουμε ότι είναι απαραίτητη και αναγκαία η αλλαγή θέσης της ΕΕΛ, τότε δεν μπορεί να αποτελέσει ούτε πρόσκομμα ούτε πρόσχημα το κόστος των 300.000 € - κατά μεγίστη εκτίμηση – μιας νέας/συμπληρωματικής μελέτης, το οποίο αντιπροσωπεύει ένα ποσοστό μόλις 0,8% (300,000 / 35,000,000), δηλαδή μικρότερο από 1% επί του συνολικού κόστους του έργου. Δεν αντέχει στην κοινή λογική να δεχθούμε ότι τέτοιο ελάχιστο κόστος μπορεί να κυριαρχήσει, επηρεάζοντας καταστροφικά το μέλλον μιας περιοχής για δεκαετίες. Θα πρέπει, επίσης, να θυμίσουμε ότι η Κοινοτική Οδηγία 91/271 προέβλεπε τρεις καταληκτικές προθεσμίες (31.12.98 - 31.12.2000 - 31.12.2005) για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις περί συλλογής και επεξεργασίας των αστικών λυμάτων, ανάλογα με τον πληθυσμό κάθε πόλης. Αν και βρισκόμαστε στο 2020, οι προθεσμίες ακόμη δεν έχουν λήξει, (άρα δεν είναι αποκλειστικές), το έργο ως γνωστόν δεν έχει ακόμη ξεκινήσει και κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων θα χορηγηθούν και άλλες παρατάσεις. Τώρα, γιατί από την ύπνωση φτάσαμε στην επιτάχυνση λήψης αποφάσεων και εκτέλεσης ενεργειών, είναι θέμα μιας πολύ μεγάλης συζήτησης που ανάγεται στο απώτερο παρελθόν. Πρέπει δηλαδή να απαντήσουμε σε ένα πολύ επώδυνο ερώτημα, ‘’Ποιοι αρμόδιοι γνώριζαν από το 2010 και μετέπειτα τον σχεδιασμό του έργου και δεν αντέδρασαν ή ενημέρωσαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους κατοίκους της περιοχής;’’   

Για την ιστορία, σας θυμίζουμε ότι αναμένουμε να μας παραδοθεί, μετά από έγγραφο αίτημά μας, ο πλήρης φάκελος του έργου, προκειμένου να διαπιστώσουμε με ποια κριτήρια η κύρια όδευση αγωγών και αντλιοστασίων είναι σχεδιασμένη κατά μήκος της ακτογραμμής και σε πολλά σημεία εντός ή πλησίον της ζώνης του αιγιαλού και γιατί η ΕΕΛ έχει σχεδιαστεί να τεθεί σε απόσταση μόλις 120 μέτρων από τον υπάρχοντα οικισμό και εγγύτατα της παραλίας της Αγκώνας, χωρίς στοιχειώδη τεκμηρίωση ως βέλτιστης επιλογής της θέσης αυτής έναντι άλλων.    

Τέλος, δεν πιστεύουμε ότι μόνο ο παράγων ‘’οικονομικό κόστος’’ μπορεί σε οποιοδήποτε έργο να καθορίζει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων και τις επόμενες γενιές.

Άγιοι Απόστολοι, 30.8.2020

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βασίλης Αλεξανδρής

Γεώργιος Χάλαρης

Βασίλης Πατσιαντός

Ηρακλής Ρούπας

Φώτης Σιούμπουρας

Προηγούμενο
Επόμενο