15 Ιανουαρίου 2019

Απόφαση υπέρ του ΣΔΙΠ για οφειλόμενες εισφορές


Το Δ.Σ. δέσμιο έναντι του νόμου, αλλά και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το καταστατικό και τις σχετικές αποφάσεις της ΓΣ, στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, προχώρησε στις νομικές ενέργειες έναντι συνεταίρων που δεν ανταποκρίθηκαν στις τυπικές τους υποχρεώσεις.  

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών δημοσίευσε την 5 Δεκεμβρίου 2018 την 3460/2018 τελεσίδικη απόφαση του, με την οποία επιδικάζει υπέρ του ΣΔΙΠ τη καταβολή  εντόκως  1000€ για εισφορές των ετών από 1997 έως 2017 και επίσης εντόκως 293,47€ για την εισφορά του έργου ύδρευσης της ΙΠ. Επίσης καταδίκασε για τη καταβολή των δικαστικών εξόδων ύψους 140€.  

Το Δ.Σ. με την παρούσα επιστολή θέλει να ευχαριστήσει τους περισσότερους από 800 συνεταίρους που ανταποκρίθηκαν θετικά και προχώρησαν στην κάλυψη των υποχρεώσεών τους, καταβάλλοντας τις αναλογούσες εισφορές. 

Τα χρήματα αυτά αν και είναι ένα ελάχιστο ποσό για την κάλυψη των αναγκών του συνεταιρισμού, μετά από χρόνια απραξίας, εν τούτοις βοηθούν την Διοίκηση στην αποπληρωμή οφειλών προς τους νομικούς συμβούλους, τους ορκωτούς λογιστές που έχουν αναλάβει τον διαχειριστικό έλεγχο των περασμένων χρήσεων, καθώς και δεκάδων άλλων υποχρεώσεων.

Για μικρό αριθμό, μεμονωμένων μη καθαρογραμμένων αποφάσεων μέχρι σήμερα, του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που κρίθηκαν ή θα πιθανόν να κριθούν ως αόριστες, να γίνουν όλες οι απαραίτητες νομικές ενέργειες από του πληρεξούσιους δικηγόρους άρσης της αοριστίας με επανάληψη των διαδικασιών έκδοσης νέων αποφάσεων.  

Προηγούμενο
Επόμενο