25 Νοεμβρίου 2018

Ο Βιολογικός Καθαρισμός Καλάμου εκτός του "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι"


Πρόκειται για το αίτημα του Δήμου Ωρωπού που κατατέθηκε στις 22 Ιουνίου 2018 στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να ενταχθεί η κατασκευή μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού και δικτύου μεταφοράς & επεξεργασίας αστικών λυμάτων, αποχετευτικού δηλαδή,του Καλάμου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι». Το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Ο Βιολογικός Καθαρισμός επρόκειτο να ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των Βασικών Περιβαλλοντικών Υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων» με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης».
Η αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών έκρινε πως η ένταξη του Βιολογικού Καλάμου στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι" και η χρηματοδότησή του από αυτό (το σύνολο του έργου θα στοιχίσει 32.200.000 €), δεν είναι δυνατή και την απέρριψε. Αιτία ο Νόμος 4313/2014 που ορίζει υπεύθυνη και κύριο του έργου την ΕΥΔΑΠ. Ως εκ τούτου το έργο δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο έχει αποδέκτες αποκλειστικά τους ΟΤΑ. Αντίθετα, εντάχθηκε στο πρόγραμμα, κανονικά, η αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων αγωγών του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού των Αφιδνών.
Το σκεπτικό της απορριπτικής απόφασης για τον Βιολογικό Καλάμου αναφέρει συγκεκριμένα:
"Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 68 του Ν.4313/2014 «Περιοχή Δραστηριότητας ΕΥΔΑΠ – Επέκταση Σχέσεις με ΟΤΑ», οι ΟΤΑ διαθέτουν αρμοδιότητα κατασκευής του δευτερεύοντος δικτύου (εσωτερικού) αποχέτευσης και των διακλαδώσεων (ιδιωτικές συνδέσεις), τα οποία δίκτυα αμέσως μετά την κατασκευή περιέρχονται στην ΕΥΔΑΠ ως Κύριος των έργων. Η δε κατασκευή του πρωτεύοντος δικτύου αποχέτευσης (συλλεκτήρες Φ>315 χλστ) και της ΕΕΛ είναι αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ. Ειδικότερα στην παρ. 2 του Άρθρου 68 του άνω Νόμου αναφέρεται ότι: "Τα δίκτυα αποχέτευσης που θα κατασκευαστούν στους εντός της περιοχής δραστηριότητας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου Ο.Τ.Α., μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος περιέρχονται αυτοδικαίως στην κυριότητα της Ε.ΥΔ.Α.Π.". Η ημερομηνία εφαρμογής αυτού του Νόμου ήταν η ημερομηνία δημοσίευσης, ήτοι 17/12/2014. Συνεπώς, καθώς η Ε.ΥΔ.Α.Π. καθίσταται Κύριος του Έργου από το θεσμικό πλαίσιο, η προτεινόμενη πράξη θα απορριφθεί αφού το Πρόγραμμα "ΦιλόΔημος" δεν μπορεί να έχει ως Κύριο του Έργου την Ε.ΥΔ.Α.Π."   
Προηγούμενο
Επόμενο